Miljöfrågorna i vår tid, förankrade i fakta, forskarvärldens konsensus och hur trenderna ser ut.

Miljöfrågorna hör till våra stora samtidsutmaningar och berör oss alla, men forskningen är komplex och svåröverblickbar för lekmannen och löpsedelsjournalistiken är i regel för splittrad och larmorienterad för att ge en rättvisande bild av de utmaningar som vi står inför och den omställning som redan pågår omkring oss.
Där är Miljöinfo en intermediär. Vi visar det större sammanhanget, det som ofta överröstas av megafonerna från de som ropar om domedagen och de som förnekar problemen. Vi tror på människan, och vi tror att människor vill göra rätt. För att göra det behöver vi veta vilka mål vi måste uppnå, vad som står på spel, och vad varje åtgärd både bidrar med och kostar.

Skog

Tre fjärdedelar av Sveriges yta täcks av skog. Det gör oss, jämte Finland, till det skogrikaste landet i EU. Skogen ger oss värdefulla råvarutillgångar och rika naturmiljöer och är en viktig faktor för klimatet.

Föroreningar

När man tittar på de förorenande utsläppen i Sverige ser man ett tydligt trendbrott: fram till 1970­-talet gick den ekonomiska utvecklingen hand i hand med ökande naturresursuttag och växande belastning på miljön. Sedan dess har vi tillväxten fortsatt, men miljöföroreningarna har minskat på i stort sett alla områden.

Jordbruk

I Sverige har våra åkrar de senaste årtiondena blivit mer produktiva, vissa grödor avkastar 2–3 gånger mer per hektar och år – samtidigt som gödningen och användningen av bekämpningsmedel går ner.

Läser in

Frikopplingen mellan utsläpp och tillväxt

I Sverige bröts kopplingen mellan tillväxt och växthusgaser redan på 70-talet, och många andra länder och enskilda sektorer har följt efter. En varaktig global frikoppling, där all tillväxt är grön, är idealet.

Läser in